PRAVIDLÁ A PODMIENKY KATALÓGU ODMIEN1. PRÍSTUP DO KATALÓGU ODMIEN

1.1 Katalóg odmien PREMIO

Katalóg odmien PREMIO ("katalóg odmien PREMIO") je súčasťou vernostného programu PREMIO (ďalej len "PREMIO)". Katalóg odmien PREMIO prevádzkuje spoločnosť Loylogic Rewards FZE ("prevádzkovateľ obchodu"). Katalóg odmien PREMIO je určený výlučne na účely použitia zo strany členov vernostného programu PREMIO, ktorí môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa platných právnych predpisov. Pravidlá týkajúce sa používania katalógu odmien PREMIO sú stanovené nižšie.

1.2 Prijatie podmienok

Vstupom na webovú stránku katalógu odmien PREMIO alebo na akúkoľvek webovú stránku spojenú s webovou stránkou katalógu odmien PREMIO ("webová stránka") a vykonávaním transakcií prostredníctvom katalógu odmien PREMIO, najmä kliknutím na možnosť "Súhlasím" alebo na podobné tlačidlá, vyjadrujete výslovne svoje schválenie a prijatie pravidiel, ktoré sa vzťahujú na katalóg odmien PREMIO, a zásad ochrany osobných údajov a používania súborov cookie.

1.3 Prijímanie elektronickej komunikácie

Prijatím elektronickej komunikácie v rámci katalógu odmien PREMIO súhlasíte s prijímaním obchodných oznámení vrátane potvrdenia o získaní odmeny, od PREMIO, prevádzkovateľa obchodu a nezávislých predajcov prostredníctvom e-mailu a súhlasíte, že tieto elektronické oznámenia spĺňajú všetky právne požiadavky, ako keby boli tieto oznámenia písomné. Ak nechcete dostávať obchodné oznámenia, musíte prestať používať webovú stránku a požiadať o zrušenie svojho členstva – podrobnejšie informácie nájdete v Zásadách ochrany súkromia a používania súborov cookie.

1.4 Spôsoby uplatnenia bodov

Získané body na odmeny PREMIO ("body") si môžete uplatniť týmito spôsobmi: výmena bodov za odmeny a lotérie.

1.5 Odmeny

Odmeny predstavujú akýkoľvek tovar alebo služby, ktoré ste získali na základe výmeny bodov za darčeky či lotériu a ktoré predali a distribuovali nezávislí obchodníci, ktorí tieto odmeny sprístupňujú priamo vám prostredníctvom katalógu odmien PREMIO.

1.6 Vzťah medzi vami a obchodníkom

Zakaždým, keď získate odmenu prostredníctvom katalógu odmien PREMIO, uzatvárate priamo zmluvu s príslušným obchodníkom. PREMIO vám len poskytuje prístup a technickú platformu na to, aby ste mohli čerpať odmeny priamo od obchodníka. Súhlasíte a potvrdzujete, že sa na získanie odmien prostredníctvom katalógu odmien PREMIO použijú samostatné podmienky príslušného obchodníka. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto príslušné podmienky vrátane, okrem iného, pravidiel a obmedzení týkajúcich sa dostupnosti, expedičných a dodacích podmienok, oznámení o chybách, zásad vrátenia tovaru, bodov a nároku na náhradu škôd. PREMIO ani prevádzkovateľ obchodu sa nestávajú stranou transakcie medzi vami a obchodníkom. PREMIO a prevádzkovateľ obchodu dôrazne odporúčajú, aby ste sa pred získaním akejkoľvek odmeny najprv zoznámili s podmienkami obchodníka, ktoré sú dostupné na webovej stránke v sekcii Podrobnosti o obchodníkovi.

1.7 Používanie katalógu odmien PREMIO

Katalóg odmien PREMIO môžete používať výlučne na výmenu bodov za darčeky, resp. na získanie odmeny lotérií a nie je možné, aby ste webovú stránku alebo katalóg odmien PREMIO využívali na iné účely vrátane zadávania špekulatívnych, nepravdivých či podvodných rezervácií či nákupov odmien alebo iných druhov ich uplatnenia. Odmeny v katalógu odmien PREMIO závisia od dostupnosti v čase podania vašej objednávky. Vstupom do katalógu odmien PREMIO alebo jeho použitím oprávňujete PREMIO a prevádzkovateľa obchodu na to, aby považovali osobu využívajúcu vaše údaje za oprávneného používateľa. Odmeny môže získavať iba člen vernostného programu PREMIO. Členovia musia zabezpečiť, aby sa prihlasovacie údaje nepoužívali nezákonne. PREMIO a prevádzkovateľ obchodu nenesú zodpovednosť za žiadne dôsledky nezákonného použitia osobných údajov. PREMIO a prevádzkovateľ obchodu si vyhradzujú právo ukončiť členstvo v prípadoch, keď sa domnievajú, že nastalo zneužitie.

1.8 Obmedzenie používania

Katalóg odmien PREMIO je určený iba členom vernostného programu PREMIO a zároveň fyzickým osobám s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.

2. ZÁKAZNÍCKY SERVIS

V prípade otázok týkajúcich sa odmeny získanej v katalógu odmien PREMIO alebo vašej objednávky sa obráťte na príslušného obchodníka. V prípade všeobecných otázok týkajúcich sa katalógu odmien PREMIO a spôsobov uplatnenia bodov nás sa obráťte na na info@nestle.sk.

3. SPÔSOBY UPLATNENIA BODOV

3.1 Získanie odmeny

V rámci tohto spôsobu máte možnosť získať odmeny od obchodníkov výmenou za body. Pri každej transakcii je nutné využiť aspoň jeden bod. Ďalšie informácie nájdete v oddiele 4 nižšie.

3.2 Lotéria

V rámci tohto spôsobu uplatnenia bodov máte možnosť využiť body na získanie žrebov do lotérie, a to v takej hodnote, ktorá je uvedená v katalógu odmien PREMIO pri príslušnom žrebe, pri splnení podmienky, že máte na svojom účte v PREMIO dostatočný počet bodov. Žreby do lotérie je možné získať iba za body.

3.2.1 Podmienky Lotérie: Podmienky, obdobie konania Lotérie, čas a dátum žrebovania, výhra a všetky ostatné platné podmienky každej Lotérie budú zverejnené na webových stránkach. Pri získaní žrebu do Lotérie sa bude predpokladať, že účastníci súhlasia s podmienkami Lotérie.

3.2.2 Účasť: Na účasť na Lotérii je nutné, aby ste získali (vymenili za body) aspoň jeden žreb. Máte možnosť vymeniť si za body väčší počet žrebov do rovnakého ťahu. Väčší počet žrebov do lotérie znamená väčší počet účastí na Lotérii, a teda vyššiu pravdepodobnosť v Lotérii vyhrať. Získanie žrebu do Lotérie, a teda účasť na konkrétnom ťahu, sa považujú za "dokončené" v okamihu, keď sa vám zobrazí príslušná stránka s potvrdením. V prípade, že sa získanie žrebu do Lotérie preruší a príslušná stránka sa nezobrazí, musíte proces získania žrebu zopakovať. Po úspešnom získaní žrebu do Lotérie sa automaticky zúčastníte na konkrétnom ťahu, pre ktorý ste žreb získali.

3.2.3 Uzavretie lotérie: Výmena bodov za žreby do konkrétnej Lotérie sa končí v deň uvedený na webovej stránke PREMIO. Trvanie Lotérie, čas a dátum ťahu a všetky ďalšie príslušné podmienky budú zverejnené na webovej stránke PREMIO. Po uzavretí Lotérie sa zo všetkých vymenených bodov za žreby uskutoční ťah a tento ťah sa bude konať najneskôr 15 dní po uzavretí Lotérie. Víťazom bude osoba s číslom žrebu, ktorý bol vyžrebovaný ako prvý. Rozhodnutie PREMIO bude konečné a záväzné pre všetkých účastníkov Lotérie a nebudú sa prijímať žiadne písomné pripomienky.

3.2.4 Víťaz lotérie: Víťaza upovedomíme e-mailom. Člen programu výslovne súhlasí, že môže byť na webovej stránke po určitý čas po lotérii uvedené pri príslušnom ťahu jeho krstné meno, miesto bydliska (mesto) a ďalej počet bodov investovaných v príslušnej lotérii.

3.2.5 Prevod odmeny: Prevod odmeny získanej v lotérii na sumu v hotovosti a výplata tejto sumy víťazovi alebo podobné transakcie nie sú možné.

3.2.6 Náhradný víťaz: V prípade, že si víťazný výherca z akéhokoľvek dôvodu odmenu neprevezme alebo ju odmietne, alebo ak sa zistí, že víťaz nebol spôsobilý na účasť alebo bol z lotérie z akéhokoľvek dôvodu vylúčený, odoberú sa tomuto víťazovi všetky body, ktoré v rámci lotérie použil, a výhra sa udelí náhradnému víťazovi, ktorý bol v ťahu vyžrebovaný ako druhý. V prípade potreby sa z existujúcich žrebov v lotérii vyžrebuje nový víťazný výherca.

3.2.7 Vylúčenie z Lotérie: Zamestnanci, pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo Manažéri, ktorých pozícia je spätá so značkou NESCAFÉ® Dolce Gusto®, nemôžu vstúpiť do Lotérie ani vyhrať či získať odmeny.

3.2.8 Zmena pravidiel: PREMIO si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu zrušiť ľubovoľnú lotériu pred tým alebo po tom, čo sa vymenia všetky žreby do lotérie za body alebo časť z nich. V týchto prípadoch vráti PREMIO všetkým účastníkom body vložené do zrušenej lotérie.

4. ZÍSKANIE ODMENY

4.1 Všeobecné informácie

Pri získaní odmeny prostredníctvom katalógu odmien PREMIO môžete získať odmenu iba výmenou za body.

4.2 Výmena za body

Odmenu môžete získať za taký počet bodov, ktorý je uvedený pri každej odmene v katalógu odmien PREMIO, pri splnení podmienky, že máte na svojom účte v okamihu objednania k dispozícii dostatočný počet bodov. Body, ktoré ešte neboli nadobudnuté a pripísané na váš účet v okamihu podania vašej objednávky, nie je možné na získanie odmeny využiť. Body sa z vášho účtu odčítajú v okamihu objednania odmeny.

4.3 Výmenný kurz

Počet bodov potrebný na získanie odmeny určuje katalóg odmien PREMIO a prevádzkovateľ obchodu. Prevádzkovateľ obchodu a PREMIO majú právo kedykoľvek a podľa svojho výlučného uváženia zmeniť počet bodov potrebných na získanie odmeny. Výmenný kurz bodov sa môže v prípade jednotlivých odmien líšiť.

4.4 Zámena za hotovosť

Zámena bodov za sumu v hotovosti a výplata tejto peňažnej sumy vo váš prospech alebo iné podobné transakcie nie sú možné, a to ani v prípade vrátenia odmeny alebo služieb alebo zrušenia vášho členstva v obchode s odmenami PREMIO.

4.5 Vrátenie odmien

PREMIO môže kedykoľvek bez náhrady požadovať vrátenie odmien získaných pomocou bodov, ktoré neboli riadnym spôsobom pripísané na váš účet.

5. POSLANIE ODMIEN, VRÁTENIE ODMIEN A ZAOBCHÁDZANIE S ODMENAMI

5.1 Všeobecné informácie

Čo sa týka poslania odmien, vrátenia odmien a zaobchádzania s odmenami alebo iných záležitostí týkajúcich sa dodania odmien, použijú sa výlučne podmienky uvedené na webovej stránke v sekcii Podrobnosti o obchodníkovi v katalógu odmien PREMIO.

5.2 Poslanie

Odmeny sa posielajú iba na registrovanú adresu člena alebo na takú inú adresu, ktorá je výslovne uvedená v konkrétnej objednávke odmeny. Adresa musí byť vždy na území Slovenskej republiky. Termíny dodania nie je možné zaručiť a PREMIO ani prevádzkovateľ obchodu nepreberajú zodpovednosť za neúspešné dodanie zavinené nesprávnymi adresami, neprítomnosťou príjemcu, colnými problémami, vyššou mocou alebo inými dôvodmi, ktoré nemôže PREMIO ani prevádzkovateľ obchodu kontrolovať. V prípade nedodania odmeny do stanoveného termínu dodania, ktorý je uvedený na stránke s potvrdením objednávky, sa obráťte na obchodníka. Na nároky týkajúce sa nedodania, ktoré budú prijaté za viac ako 3 mesiace po dátume objednávky, nemožno prihliadať.

5.3 Poplatky a dane

Ceny v katalógu odmien PREMIO zahŕňajú všetky dane a expedičné a manipulačné poplatky obchodníka, ak nie je stanovené inak.

5.4 Vybavovanie reklamácií a záručná lehota

Všetky chyby odmien a spôsob ich reklamácie sa riadia podmienkami reklamácie jednotlivých obchodníkov uvedených pre konkrétne odmeny na webovej stránke a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. V prípade (i) vrátenia v súlade s platnými podmienkami príslušného obchodníka alebo (ii) neúspešného dodania z dôvodu vašej skutočnej chyby (napr. neúplná alebo nesprávna dodacia adresa alebo fyzické neprevzatie odmeny na dodacej adrese) vám môžu byť účtované vzniknuté poplatky a dodatočné expedičné alebo manipulačné poplatky.

6. OSOBNÉ ÚDAJE

6.1 Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje spracovávame pre potreby prevádzky Vernostného programu PREMIO tak, ako je uvedené v podmienkach Vernostného programu PREMIO a v súlade so Zásadami ochrany súkromia a používania súborov cookie.

6.2 Dôvernosť prihlasovacích údajov

Prístup a používanie heslom chránených a/alebo zabezpečených častí katalógu odmien PREMIO je obmedzené iba na oprávnené osoby. Neoprávnené osoby, ktoré sa pokúšajú získať prístup do týchto častí katalógu odmien PREMIO, môžu byť stíhané. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti svojich prihlasovacích údajov vrátane svojho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k svojmu počítaču, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu do katalógu odmien PREMIO. Súhlasíte s prijatím zodpovednosti za všetky premenené body a ďalšie činnosti na vašom účte alebo pod vaším heslom. Mali by ste urobiť všetky potrebné opatrenia, aby ste zaistili, že sú prihlasovacie údaje dôverné a v bezpečí, a mali by ste bezodkladne informovať PREMIO, ak máte dôvod sa domnievať, že vaše heslo bolo zneužité, že sa ho dozvedela neoprávnená osoba alebo je pravdepodobné, že bude použité neoprávneným spôsobom.

7. ZODPOVEDNOSŤ

7.1 Zmluvná strana

Pri získaní odmeny prostredníctvom katalógu odmien PREMIO uzatvárate zmluvu s príslušným obchodníkom v súvislosti s konkrétnou odmenou, a nie s PREMIO ani prevádzkovateľom obchodu. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že obchodníci sú nezávislými dodávateľmi a nie sú zamestnancami a zástupcami PREMIO ani prevádzkovateľa obchodu. PREMIO ani prevádzkovateľ obchodu nezodpovedajú za úkony, chyby, opomenutia, vyhlásenia, záruky, zranenia, stratu, nehodu, omeškanie alebo odchýlku, ktoré môžu nastať v dôsledku zavinenia, nedbanlivosti či inak, na strane tohto obchodníka, resp. v súvislosti s konkrétnou odmenou. PREMIO ani prevádzkovateľ obchodu voči vám nenesú zodpovednosť v súvislosti s akýmikoľvek odmenami. Ak to dovoľujú platné právne predpisy, PREMIO a prevádzkovateľ obchodu sa týmto zbavujú akejkoľvek zodpovednosti za odmenu či inej zodpovednosti súvisiacej so zmluvou medzi vami a obchodníkom.

Ak nastane nepravdepodobný prípad, že vám obchodník nie je schopný poskytnúť odmenu, ktorú ste si objednali, napríklad ak sa obchodník dostane do platobnej neschopnosti, môžu PREMIO alebo prevádzkovateľ obchodu (ale nemusia) využiť iného obchodníka, aby vám bola poskytnutá rovnaká alebo podobná odmena. V takom prípade súhlasíte s tým, aby PREMIO alebo prevádzkovateľ obchodu poskytli vaše údaje tomuto náhradnému obchodníkovi a aby vám tento obchodník priamo odmenu dodal.

7.2 Neexistencia záruky

PREMIO a prevádzkovateľ obchodu nezaručujú ani nevyhlasujú, že je obsah v katalógu odmien PREMIO alebo na akejkoľvek webovej stránke prepojenej s webovou stránkou katalógu odmien PREMIO úplný a aktuálny. PREMIO a prevádzkovateľ obchodu nemajú povinnosť aktualizovať akýkoľvek obsah na webovej stránke. PREMIO a prevádzkovateľ obchodu môžu kedykoľvek bez oznámenia meniť obsah alebo robiť zlepšenia či zmeny webovej stránky. Informácie, výrobky a opisy odmien a iných služieb zverejnených na webovej stránke alebo na prepojenej webovej stránke môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby a v rozsahu povolenom právnymi predpismi sa PREMIO a jeho prevádzkovateľ obchodu výslovne zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za tieto nepresnosti a chyby.

7.3 Obmedzenie zodpovednosti

S ohľadom na body 7.1 a 7.2 týchto podmienok súhlasíte s tým, že PREMIO, prevádzkovateľ obchodu a ich pridružené podniky a ich príslušní členovia vedenia, riaditelia, zamestnanci či zástupcovia neponesú zodpovednosť na základe zmluvy s obchodníkom, občianskoprávneho deliktu, objektívnej zodpovednosti či inak za nepriame, represívne, zvláštne, následné, náhodné alebo nepriame škody (vrátane okrem iného ušlého zisku, nákladov na zabezpečenie náhradnej služby alebo ušlej príležitosti), ktoré vyplývajú alebo vznikajú v súvislosti s používaním webovej stránky či katalógu odmien PREMIO alebo s omeškaním či nemožnosťou používať túto webovú stránku alebo prepojenú webovú stránku, a to ani vtedy, keď si boli možnosti týchto škôd vedomí. Toto obmedzenie zodpovednosti zahŕňa okrem iného prenos akýchkoľvek vírusov, ktoré môžu napadnúť vaše zariadenie, poruchu technického alebo elektronického zariadenia či komunikačných liniek, problémy s telefónom alebo s iným vzájomným prepojením, neoprávnený prístup, krádež, chyby operátora, štrajk či iné pracovné problémy alebo akúkoľvek vyššiu moc. PREMIO a prevádzkovateľ obchodu nemôžu zaručiť a nezaručujú trvalý, neprerušovaný alebo bezpečný prístup na webovú stránku či do katalógu odmien PREMIO.

7.4 Právne prostriedky

PREMIO a prevádzkovateľ obchodu si vyhradzujú právo využiť všetky právne prostriedky, ktoré sú k dispozícii zo zákona alebo podľa spravodlivého nároku, v prípade akéhokoľvek zneužitia webovej stránky alebo katalógu odmien PREMIO či porušenia týchto pravidiel vrátane práva zablokovať prístup z konkrétnej internetovej adresy a zamedziť vám v prístupe do katalógu odmien PREMIO.

8. SUBDODÁVKA

Katalóg odmien PREMIO prevádzkuje spoločnosť Loylogic menom PREMIO. Spoločnosť Loylogic ani jej časti nie sú zmluvnou stranou žiadnej zmluvy s vami a/alebo obchodníkom v súvislosti s katalógom odmien PREMIO. Výslovne beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že žiadna z týchto strán nebude mať voči vám žiadnu zodpovednosť v maximálnom rozsahu povolenom zákonom, a najmä že obmedzenie zodpovednosti podľa bodu 7 vyššie sa bude vzťahovať na vás a niektorú z týchto strán.

9. PREDMETY PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Predmety práv duševného vlastníctva – najmä autorské diela, ochranné známky, patenty a vynálezy, dizajny, logá, znaky, vizuály, doménové mená (ďalej len "predmety práv") – zobrazené v obchode s odmenami PREMIO a na webovej stránke sú majetkom PREMIO, prevádzkovateľa obchodu alebo prípadne obchodníka. Predmety práv nesmiete bez písomného súhlasu PREMIO, prevádzkovateľa obchodu alebo takej inej oprávnenej strany, ktorá prípadne predmety práv vlastní, resp. sú oprávnenými vykonávateľmi práv, používať na žiadne účely vrátane okrem iného ich použitia ako metatagov na iných stránkach či webových stránkach na internete. Všetky informácie a obsah vrátane softvérových programov dostupných na webovej stránke alebo jej prostredníctvom (ďalej len "obsah") sú chránené autorským právom. Obsah, ktorý je dostupný na webovej stránke alebo jej prostredníctvom, nesmiete upravovať, pozmeňovať, kopírovať, šíriť, odovzdávať, zobrazovať, zverejňovať, predávať, udeľovať k nemu licencie, vytvárať z neho odvodené diela ani používať na komerčné či verejné účely. Ste si vedomí toho, že sa na vlastnosti a služby sprístupnené prostredníctvom katalógu odmien PREMIO vzťahuje jeden alebo viac patentov, vrátane okrem iného: patentu Spojených štátov č. 7,698,185 a patentu Spojených štátov č. 8,533,083 spoločnosti Loylogic.

10. AKTUALIZÁCIA PODMIENOK

Tieto podmienky sa môžu príležitostne aktualizovať. Prípadné zmeny sa stávajú účinnými okamihom, keď umiestnime podmienky na webovú stránku PREMIO. Upozorníme vás, ak budú tieto zmeny podstatné, a ak si to budú vyžadovať platné právne predpisy, získame váš súhlas. Toto upozornenie bude poskytnuté e-mailom alebo zverejnením upozornenia na zmeny na webovej stránke.

11. ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto podmienky sa riadia zákonmi Švajčiarska. Týmto súhlasíte s výhradnou jurisdikciou a miestom súdov vo švajčiarskom Zürichu vo všetkých sporoch vzniknutých v súvislosti s používaním týchto a súvisiacich webových stránok. Ako pre spotrebiteľa sú pre vás záväzné ustanovenia zákonov Slovenskej republiky. Nič z týchto podmienok vrátane odkazu na toto ustanovenie nemá vplyv na vaše práva spotrebiteľa povinné a ustanovené slovenským právom.

Posledná aktualizácia: 16. október 2021